Plana Gàidhlig 2012-2017

Am Plana Gàidhlig 2012-17 aig Alba Aosmhor. Tha am plana seo ga chur an gnìomh tro Àrainneachd Eachdraidheil Alba, is chaidh a sgrìobhadh air thoradh co-aonta ann an lagh fo Achd na Gàidhlig (2005).

Am Plana Gàidhlig 2012 – 2017 aig Alba Aosmhor. Chaidh am plana seo a dhealbhadh is a chur an gnìomh ann an co-aonta le iarrtas Achd na Gàidhlig (2005). Tha dleastanas is uallach aig Àrainneachd Eachdraidheil Alba ri cumail ris a’ phlana seo fhad ’s a bhios plana ùr air a chruthachadh airson na buidhne.

Plana Gàidhlig 2012-2017

Key Selling Points


Authors


Formats

Local Digital Format (Rank: 0)

gaelic-language-plan.pdf (1.21 mb)

Plana Gàidhlig 2012-2017

Related Documents


Related Grants