Search Results

10 results were found

Corporate Plan 2016-19

Corporate Plan 2016-19

Our first Corporate Plan, setting out our vision and direction as lead public body for the historic environment.

Environmental Report

Environmental Report

This Environmental Report accompanies the draft plan for a 12 week public consultation between 16 November 2015 and 8 February 2016.

Plana Gàidhlig 2012-2017

Plana Gàidhlig 2012-2017

Am Plana Gàidhlig 2012 – 2017 aig Alba Aosmhor. Tha am plana seo ga chur an gnìomh tro Àrainneachd Eachdraidheil Alba, is chaidh a sgrìobhadh air thoradh co-aonta ann an lagh fo Achd na Gàidhlig (2005).