Plana Gàidhlig 2018-2023

Chaidh am plana seo a dhealbhadh fo iarrtas reachdail mar phàirt de Achd na Gàidhlig 2005.

Chaidh am plana seo a dhealbhadh fo iarrtas reachdail mar phàirt de Achd na Gàidhlig 2005. 

Sa Phlana seo, tha sinn ga dhèanamh follaiseach gu bheil e na amas dhuinn cànan is cultar na Gàidhlig a chur air adhart agus aithne a thoirt dhaibh mar phàirt cudromach is prìseil de dh’àireannachd eachdraidheil na h-Alba.

Front cover of Plana Gàidhlig 2018-23

Key Selling Points


Authors


Formats

Local Digital Format (Rank: 0)

plana-gaidhlig-2018-23.pdf (2.12 mb)

Plana Gàidhlig 2018-2023

Related Documents


Related Grants